AVIS LEGAL

I- OBJECTE:
Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de:
El Córner de Montbau, S.L.
Telèfon “93 428 21 71”
Correu direccion@elcornerdemontbau.com
Titulars “Ángel Alfidio Agüero”

 

II– PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre d’altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, texts o aplicacions informàtiques, sigui quin sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini http://elcornerdemontbau.com són propietat del Titular, o bé ha adquirit els drets corresponents dels seus propietaris, o té el consentiment d’aquests per la seva publicació, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel•lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’hipervincles en aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es constati la font i s’inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contraries a la llei, moral o ordre públic, que pugui lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que està disposat en aquestes Condicions d’Ús.

Se permite el uso de hipervínculos a esta web y la utilización o reproducción, total o parcial, sin ánimo de lucro, de sus contenidos siempre que se haga constar la fuente y se incluya un hipervínculo a esta web, y en los casos permitidos en los artículos 31 a 34 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril). Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cuales quiera otros mecanismos destinados a ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, transformación o explotación de los mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que pudiera lesionar los intereses o perjudicar la imagen del Titular o de terceros legítimos, que constituyan competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en estas Condiciones de Uso.


III– PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Al navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica facilita al servidor de la web informació relativa a la seva direcció IP (identificador únic per la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici de que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara en endavant, APD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no poden obtenir per sí mateixos, ni tenen intenció de fer-ho tret que se’ls hi causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la que correspongui.
Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament pel control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu analògic que permeti la obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En el cas de que estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un arxiu propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol•licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest arxiu es troba convenientment inscrit en el Registre General de la APD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.
Vostè té dret a accedir a aquest arxiu per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel•lar-les, així com oposar-se a tot tractament respecte els mateixos, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas de que desitgi exercir aquests drets, dirigeix als Titulars una sol•licitud firmada, acompanyant una fotocopia del seu DNI o document equivalent. En el lloc web de la APD té a la seva disposició models de formularis i més informació al respecte.

 

IV– LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa de manera que el Titular s’eximeixen de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació del Titular amb els responsables d’aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podran ser responsables per aquests continguts d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il•licitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

El Titular no garanteixen la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.
El Titular no es fa responsables de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l’ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

 

V– MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS
El Titular es reserven el dret de fer, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com les presents Condicions d’Ús.

 

VI– LLEI APLICABLE

Els assumptes relacionats amb l’ús d’aquesta web o dels seus continguts es regeixen i s’interpretaran d’acord amb les presents Condicions d’Ús i la legislació espanyola, sent sotmesa a les jurisdiccions dels jutjats, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granada (Espanya) per resoldre els conflictes relatius a l’ús d’aquest lloc web, renunciant expressament a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre.

Barcelona, 4 d’agost de 2017.

Informació subministrada de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.